Splošno

 • V garderobo in vadbeni prostor je dovoljen vstop samo članom (v nadaljevanju vadečim) Fit Floor-a.
 • Vadeči (član) se mora pred pričetkom vadbe (fitnes, skupinska vadba) javiti na recepciji. Vadeči – imetnik kartice Fit Floor-a, je dolžan predložiti kartico receptorju pred vsako vadbo (fitnes, skupinska vadba).
 • Gostom, otrokom, gledalcem,… ni dovoljen vstop v vadbene prostore in garderobe.
 • VADBA POTEKA NA LASTNO ODGOVORNOST.
 • Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev, pravilnika in hišnega reda, ki je javno obešen v prostorih Fit Floor-a.
 • Osebje Fit Floor-a si pridržuje pravico prepovedi vadbe obiskovalcem, ki ne upoštevajo tega pravilnika, splošnih pogojev in hišnega reda.
 • Mladoletne osebe (od 16. leta dalje) lahko vadijo oz. koristijo storitve v Fit Floor-u, s predhodno privolitvijo staršev oziroma njihovih skrbnikov.
 • V primeru kakršnih koli težav ali vprašanj se vadeči obrne na osebje Fit Floor-a.

Identifikacija

 • Receptor ob izdaji vadbene kartice oz. kasneje po potrebi lahko kadarkoli od vadečega zahteva dokument, s katerim se vadeči identificira.
 • V kolikor stranka ne želi predložiti osebnega dokumenta mu receptor ni dolžan dovoliti vstop do vadbenih prostorov ali garderob.

Izguba ali poškodba 

 • V primeru izgube ali poškodbe posameznega rekvizita ali ključa se vadečemu zaračuna škoda v pavšalnem znesku nastanka škode v veljavi; pavšalne zneske za izgubo ključev in rekvizitov in njihove poškodbe objavlja studio na recepciji.
 • V primeru naklepne, iz malomarnosti ali zaradi neupoštevanja pravilnika ali navodil osebja povzročene poškodbe oziroma stroške poškodbe oziroma škode, lahko studio vadečemu zaračuna in od njega uveljavlja celotno odškodnino vključno z morebitnim izgubljenim dohodkom.
 • V primeru izgube, poškodovanja ali kraje vadbene kartice se vadečemu naredi nova vadbena kartica in zaračuna v znesku po ceniku na dan izdaje nove vadbene kartice.

Zdravstvene omejitve

 • Vadeči je dolžan obvestiti osebje Fit Floor-a o svojem zdravstvenem stanju in iz tega izhajajočih omejitvah pri vadbi.
 • Osebje Fit Floor-a lahko odsvetuje posameznemu uporabniku storitev ali vadečemu določeno vadbo ali športno aktivnost; v izjemnih primerih, ko obstaja očitna ali neposredna nevarnost za zdravje ali življenje vadečega, pa lahko takemu uporabniku storitev tudi prepove nadaljnjo vadbo oziroma uporabo.

Odgovornost

 • Fit Floor in njegovi zaposleni ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe ali uporabe storitev fitnesa tudi v primeru, da so bili seznanjeni z omejitvami ter možnimi zdravstvenimi težavami vadečega oziroma uporabnika storitev.
 • Vadeči v celoti prevzame tveganje poškodb, povezanih z vadbo v Fit Floor-u.
 • Odklonitev in omejitev odgovornosti Fit Floor-a in njegovih zaposlenih in so-pogodbenikov glede poškodb, izgube predmetov, siceršnje odškodninske odgovornosti glede poslabšanja zdravja ali podobno velja do največje možne mere kot to dopušča vsakokraten veljavni pravni red.

Športni gosti

Vadeči solidarno in neomejeno odgovarjajo za vse ostale uporabnike, in sicer tako glede nastanka ali povzročitve škode kot tudi na ta način, da v kolikor je center upravičen prepovedati joziroma uporabo storitev posameznemu kršitelju, se lahko ob ponavljajočih kršitvah (dve kršitvi ali več v obdobju 6-ih mesecev) tako prepoved izreče tudi vadečemu, četudi le ta kršitve ni storil neposredno.

Mladoletne osebe

Mladoletne osebe, lahko vadijo oziroma koristijo storitve v Fit Floor-u pod naslednjimi pogoji:

 • starši ali skrbniki se lahko legitimirajo z osebnim dokumentom na recepciji centra in z mladoletno osebo (od 16. leta dalje) izpolnijo in podpišejo posebni list za prejem vadbene kartice. Vadba poteka izključno po navodilih, ki jih poda osebje Fit Floor-a.
 • Mladoletna oseba ni upravičena do popustov pri plačilu vadnine zaradi omejene uporabe določenih rekvizitov ali prostorov.
 • Mladoletna oseba je dolžna upoštevati vse alineje tega pravilnika.

Osebam, mlajšim od 16 let, ni dovoljeno vaditi v fitnesu Fit Floor-a.

Prepoved vadbe, koriščenja postopkov ali storitev

 • Osebje Fit Floor-a lahko na podlagi tega pravilnika z ustno utemeljitvijo prepove vadečemu vadbo, in sicer bodisi posamezno vadbo oziroma v primeru hujših ali ponavljajočih se kršitev vadbo tekom celotne sezone oziroma do konca začetne sezone.
 • Vadeči oziroma uporabnik storitve v primeru odpovedi vadbe ni upravičen do vrnitve kakršnih koli vplačil ali predplačil.

 

Pravilnik je izobešen na oglasni deski Fit Floor-a. Fit Floor si pridržuje pravico do prilagajanja in sprememb pravilnika. Spremembe in dopolnitve pravil veljajo isti dan po tem, ko so izobešene na oglasni deski Fit Floor-a. Fit Floor vam želi prijetno, uspešno in varno športno vadbo.